ฉันจะได้รับใบอนุญาตทำงานได้อย่างไร?

ขั้นแรก ตรวจสอบกับบริษัทที่คุณต้องการทำงาน นี่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการนี้ หากคุณมองหาผู้ช่วยในเรื่องนี้ หรือต้องการให้เราจัดการเรื่องการขอใบอนุญาตทำงานให้ ง่ายนิเดียว, ติดต่อเราที่; [email protected] หรือโท 084 881 8396

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตทำงาน:

เอกสารที่ระบุอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้

 • ใบสมัคร (W.P.2)
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ถาวร: ต้องถือพาสปอร์ตที่มี non-immigrant วีซ่า
 • ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน, ประกาศนียบัตรและคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอ ตลอดจนระยะเวลาของการปฏิบัติงานและสถานที่ตั้งของการจ้างงาน
 • หนังสือเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพล่าสุดโดยหมอที่ไทย แสดงว่าคุณสามารถรับผิดชอบการกระทำของคุณได้อย่างดี และคุณจะไม่ประสบกับภาวะร้ายแรง
 • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางและวีซ่า
 • รูปถ่ายหนังสือเดินทางให้เห็นใบหน้า ขนาด 5ซม. x 6ซม. ไม่เกิน 6 เดือน
 • หากใบสมัครเป็นสิ่งที่จำเป็นและเมื่ออยู่ภายใต้กฎระเบียบนอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานต่างด้าว สำเนาใบรับรองที่จำเป็นจะต้องมีการระบุไว้ (เช่นใบรับรองการเรียนการสอน), ใบรับรองการทำงานเป็นหมอ, บัตรจากกรมประชาสัมพันธ์, หนังสือรับรองการรับงานเผยแผ่ศาสนาจากสำนักงานศาสนา ฯลฯ )
 • หากผู้ที่สมัครมีคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทย คู่สมรสต้องนำเอกสารตัวจริงและสำเนามาแสดงด้วย เอกสารมีดังต่อไปนี้: ทะเบียนสมรส, บัตรประชาชน, ใบเกิดของลูก, ทะเบียนบ้าน และสำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าของผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองที่ออกโดยทะเบียนการค้าเพื่อแสดงว่าบริษัทที่ผู้ขอทำงานหรือ หรือจะเข้าทำงานได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง และแสดงชื่อของผู้จัดการ และ/หรือ กรรมการ เป้าหมายและทุนของ บริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที่ผู้สมัครประสงค์จะทำงานซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • หากบริษัทมีโรงงาน ต้องมีใบเป็นเจ้าของโรงงาน และ/หรือ ใบอนุญาตจัดการโรงงาน ที่ออกโดยกรมโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสำเนาด้วย หากบริษัทมีร้านอาหารหรือใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเกี่ยวกับอาหาร และ/หรือกรณีที่เป็นบาร์ที่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ/หรือ ในกรณีของโรงแรม อนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรม สำเนาของใบอนุญาตพวกนี้ควรมีมาด้วย
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด. 20) / ใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด. 01)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท
 • รูปถ่ายภายในและภายนอกอ๊อฟฟิศ รูปถ่ายนอกอ๊อฟฟิศต้องให้เห็นชื่อบริษัทและที่อยู่ด้วยอย่างชัดเจน และที่สำคัญคือในรูปต้องมีพนักงานทุกคนรวมอยู่ในรูปด้วย

ข้อสรุป

เนื่องจากแบบฟอร์มทั้งหมดมีลักษณะเฉพาะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการอัปเดตตามกฎหมาย อาจใช้เวลา 6-8 อาทิตย์ในการดำเนินการ

หากคุณคิดว่าเราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้ ติดต่อเข้ามารับการปรึกษา ฟรี เกี่ยวกับความต้องการของคุณ สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านทางอีเมล์ ติดต่อเรา, อีเมล์: [email protected] หรือโทร +66 (0) 81 846 9193